ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย

 

Logo-of-Horo ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย

 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2558-2559

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 สมาคมโหรฯ

ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ได้รับเลือก เป็นนายกสมาคมฯ

และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้

ทั้งนี้ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการฝ่าย วิชาการ

และคณะกรรมการกิจกรรม จะประกาศในคราวต่อไป

กรรมการบริหารสมาคมโหรแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2558-2559

 1. นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม
 2. นายบรรลือศักดิ์ ทิพย์ชุน อุปนายก
 3. นางวีณา แสนอิสระ อุปนายก
 4. นางอนงค์ภัทร์ ชีพชัยอิสสะระ อุปนายก
 5. นายพรศักดิ์ ธาดารติ อุปนายก
 6. นางสาวชลันทรี จันทร์คล้าย อุปนายกและเลขาธิการ
 7. นายพรพจน์ ลีลาประเสริฐ อุปนายกและบรรณาธิการ
 8. นางปทิดา ศุภกรวิวรรธน์ อุปนายกและเหรัญญิก
 9. นายโกวิท ลิยะมาพรสกุล อุปนายกและประชาสัมพันธ์
 10. นายปางช้าง ทยาหทัย วางแผนงาน
 11. นายอาคม ชูจันทร์ พัฒนาคุณภาพวิชาการ
 12. นายวาทิต สิรปวเรศ นายทะเบียน
 13. นายธนัตถ์ จงจิตงาม สอบสวนข้อเท็จจริง
 14. นางสาวอรณา เปลี่ยนศรี พัฒนาคุณภาพวิชาการ
 15. นายโชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์ กิจกรรมพิเศษ
 16. นายชนกันต์ หมื่นคิด ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคม
 17. นางสาวชญานี ภควารักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคม
 18. นายชลธี โพธิ์สุ ประเมินผล
 19. นางสาวนันท์นภัส ศิริศุภเศรษฐ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคม
 20. นายเผด็จ ทองโพธิ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคม
 21. นายโสภณ คำวิจิตร ปฏิคม
 22. นางสาวยุพิน ภัสรางกูร กิจกรรมพิเศษ
 23. นางแพรวพรรณ เสกสุวงศ์ ติดต่อและประสานงาน
 24. ร.อ.หญิงศศิธร สวนอยู่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 25. นายศรายุทธ์ โพธิ์แมนกุล บรรณารักษ์
 26. นางสมพร คล้ายรัศมี ติดต่อและประสานงาน
 27. นางพัทธนันท์ เงินวิวัฒน์กุล กิจกรรมพิเศษ
 28. นางประภาพรรณ ตระกูลตั้งจิตร ตรวจสอบข้อมูล
 29. นายทรงพล ตันศรีตรัง ตรวจสอบข้อมูล

Write a comment