ท่านอาจารย์รุ่งนภา อังคะศิริกุล มอบตำราให้ห้องสมุดสมาคมโหรฯ

Aj.Rungnapa Angkasirikun-Jun25,2016วันนี้ ท่านอาจารย์รุ่งนภา อังคะศิริกุล นำหนังสือ ตำราโหราศาสตร์ มอบให้ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม นำเข้าห้องสมุดสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้สมาชิกได้เก็บเกี่ยวความรู้ต่อไป

ขอบพระคุณค่ะ