ขอแสดงความยินดี กับ ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น นายก สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ 11 สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉ้ันท์

อ. ศิวนาถ ฤชุพันธุ์

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2560 -2561 เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 สมาคมโหรฯ ได้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ได้รับเลือก เป็นนายกสมาคมฯ และประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้

ทั้งนี้ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม จะประกาศในคราวต่อไป

กรรมการบริหารสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2560-2561

นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม
นายบรรลือศักดิ์ ทิพย์ชุน อุปนายก
นางวีณา แสนอิสระ อุปนายก
นางอนงค์ภัทร์ ชีพชัยอิสสะระ อุปนายก
นายพรศักดิ์ ธาดารติ อุปนายก
นางสาวชลันทรี จันทร์คล้าย อุปนายกและเลขาธิการ
นายโกวิท ลิยะมาพรสกุล อุปนายกและประชาสัมพันธ์
นายอาคม ชูจันทร์ อุปนายก
นายศรายุทธ โพธิ์แมนกุล อุปนายกและบรรณาธิการบริหาร
นายทรงพล ตันศรีตรัง อุปนายก
ร.อ.หญิงศศิธร สวนอยู่ เหรัญญิกและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธนัตถ์ จงจิตงาม สอบสวนข้อเท็จจริง
นางสาวยุพิน ภัสรางกูร กิจกรรมพิเศษ
นางแพรวพรรณ เสกสุวงศ์ ติดต่อและประสานงาน
นางสมพร คล้ายรัศมี ติดต่อและประสานงาน
นางพัทธนันท์ เงินวิวัฒน์กุล กิจกรรมพิเศษ
นายสุพัฒน์ โลสูงเนิน พัฒนาคุณภาพวิชาการ
นายอานันต์วาม มนต์ฤทธิ์รุฒม์ นายทะเบียน
นายพัชรณัฏฐ์ สุวรรณมานะศิลป์ ประชาสัมพันธ์
นายคมสันต์ บุญดี ศิลป์และกราฟฟิกดีไซน์
นายจุติณัฏฐ์ ลิ้มโชติรัตน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
นางศรัณย์ธรณ์ โฆษิตจิโรภาส กิจกรรมพิเศษ
นางสาวชัญญาพัชร์ กองชัย ติดต่อประสานงาน
นายณัฐพร ขจรพิพัฒน์ บรรณารักษ์
นายธีรภัทร์ แซ่เฮง กิจกรรมพิเศษ

Write a comment