When in Rome

When in Rome

 

When in Rome

When in Rome,do as the Romans do  ตรงกับสำนวนสุภาษิตภาษาไทย ว่า

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม  เชื่อว่า สำนวนสุภาษิตนี้ คนไทยหลายๆคน

คงรู้จักกันเป็นอย่างดี  ในสำนวนภาษาอังกฤษก็มีคำอธิบายเรื่องนี้

ไว้เหมือนกัน ซึ่งหมายความว่า ที่แห่งใด เขาประพฤติปฏิบัติกันอย่างไร

ก็ให้ประพฤติหรือปฏิบัติทำตาม สิ่งที่เขาทำ  อย่าพยายามประพฤติให้ขัดแย้งกับเขา

เพราะการที่เราไปอยู่ที่ถิ่นอื่น ที่ไม่ใช่บ้านของเรา  ย่อมมีความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี การที่เราทำตามที่เขาปฏิบัติกันเป็นปกตินั้น

เป็นการแสดงความสุภาพ ความมีมารยาท

และยังมีแนวโน้มที่จะเกิดประโยชน์ มากกว่าจะมีผลเสียใดๆ

ถ้าท่านสมาชิกที่รักท่านใด  ได้เดินทางไปเที่ยวที่แห่งใด  อย่าลืมนำคำๆนี้ มาพูดกันนะคะ

หมอดู หัด สปึค