Review วิชาโหงวเฮ้ง จากใจลูกศิษย์ ที่ทำให้ครูปลื้มใจ ดีใจ หายเหน่ือย

วิวความรู้สึก ผลที่ได้รับจากการเรียน

การเอาใจใส่ของครูผู้สอน ความรูและวิชาการที่ได้รับ และอื่นๆ

ที่ป็นประโยชน์ต่อ ภาควิชาโหงวเฮ้งของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เพื่อประโยชน์ในการรักษาและสืบทอดวิชาโหงวเฮ้งห็ลูกศิษย์รุ่นต่อไป ที่กำลังเลือกวิชาที่จะมาเรียนกับสมาคมโหรฯ ในโอกาสต่อไปครับ

รีวิวที่ทำให้ครูปลื้มใจ ดีใจ หายเหน่ือย มีกำลังใจต่อยอด รักษาและสืบทอดวิชาโหงวเฮ้งเพ่ือสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับ