26 มิถุนายน 2563 ครบรอบ 73 ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบุญ ถวายแด่ครูอาจารย์ และอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ผู้ล่วงลับ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร