แต่งตั้งคณะกรรมการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2566-2568

นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นกำลังสำคัญ ในการสืบสาน สนับสนุน พัฒนาสมาคมสืบไป

ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริหาร
  2. ที่ปรึกษาสมาคม
  3. กรรมการฝ่ายวิชาการ
  4. กรรมการกิจกรรม

ประกาศไว้ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน