เรียนเชิญสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี วันที่ 31 มี.ค.2561

ประกาศเรียนเชิญสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม สามัญประจำปี วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตร์ย์ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแจ้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอบคุณค่ะ

34D39076-43F2-4E96-8ADA-BE0D84C63063