เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562 วันที่ 17 มีนาคม 2562

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 และร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมโหรฯ

เพื่อให้สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ พัฒนาสืบไป
วันอาทิตย์ 17 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนวมินทร์ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม กทม. ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.45 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

สอบถาม 081 450 5299 / 089 150 9909

FB_IMG_1551853212501