านบุญบวงสรวง เนื่องในวันครบรอบ ๗๒ ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สำนักงานซอยวัดส้มเกลี้ยง ระลึกถึงคุณครูอาจารย์ และท่านผู้ก่อนตั้งสมาคมทุกพระองค์ ทุกท่าน