อาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธ์ุ ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566

อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ 11 เป็นสมัยที่ 5

ในการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมเป็นอย่างยิ่ง

26 มีนาคม 2566