สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการ “บทบาทของหมอดูในการช่วยให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิต แก่ผู้รับบริการ.

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโครงการ “บทบาทของหมอดูในการช่วยให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิต แก่ผู้รับบริการ.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการหมอดู และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตต่อไป

FB_IMG_1501254712338