สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดพระธาตุแม่เย็น

ท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ พร้อมอุปนายก คณะกรรมการ อาจารย์สอน และชาวบ้านปาย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ท่านนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ พร้อมอุปนายก คณะกรรมการ อาจารย์สอน และชาวบ้านปาย ร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ
เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ