วันแม่ 12 สิงหาคม 2563

เอกองค์ราชินี ขวัญจักรีพระขวัญเมือง
พระสิริโฉมงามประเทือง ไทยรุ่งเรืองพระการุณย์
ขาดน้ำทรงให้น้ำ ชุบชีพฉ่ำราษฎร์อบอุ่น
ศิลปาชีพทรงค้ำจุน ให้รู้คุณรู้ค่าควร
เมตตาพระล้นเหลือ ทรงแผ่เผื่อไปทุกส่วน
พระกรุณาแก่ทุกมวล ไม่เลือกล้วนเป็นผู้ใด
เคยแห้งแล้งกันดาร พระปณิธานอันยิ่งใหญ่
รักษ์น้ำรักษ์ป่าไว้ แผ่นดินไทยสุขสมบูรณ์
พระเป็นแม่ของชาติ ทรงนำราษฎร์เรืองจำรูญ
ส่งเสริมและเพิ่มพูน ทรงเกื้อกูลพสกนิกร
ร้อยใจไทยทุกดวง แทนสร้อยสรวงอันบวร
ภักดีขวัญนาคร ถวายพรพระ… ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
(ชุลีรัตน์ สวัสดี ประพันธ์)
วันที่ 12 สิงหาคม ในทุกๆปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงรองรับสมาคมไว้ในพระราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2527
ซึ่งทำให้สมาคมรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น เป็นที่นิยมเชื่อถือของประชาชนมากขึ้นเป็นลำดับตลอดมา
117593135_2526773077614114_8803700965563843394_o