วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหาร เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคต สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่ง แก่สมาชิกสมาคมทุกท่าน