รายนามผู้บริจาคเงินสมทบงานไหว้ครู ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบงานไหว้ครู ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560

รายนามผู้บริจาคเงินสมทบงานไหว้ครู สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2560
วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560

1. อ.สุชาย จิรายุนนท์ 5,000

2. คุณดวงใจ เกิดเทศ 4,000

3.อ.ภัทรปพร บุญนวธนากุล 1,000

4. คุณจันทกานต์ กุลทรัพย์ชลิดา 1,500

5. คุณดวง เชอร์วู้ด อ.ณภัทร ภู่ทับทิมทอง 15,000

6.คุณน้ำพัชนี จูศรีพาณิชย์ 1,000

7.อ. พรเพชร ศิริทรัพย์สมบัติ 1,000

8.ว่าที่ร้อยเอกขวัญชัย หิรัญอุดมเกียรติ 300

9.คุณชาลิสา พรเทภานนท์ 500

10. นายสินธุชัย เอี่ยมสุวรรณ์ 500

11.คุณอาทิตยา ต่วนเขียว 1,000

12.คุณสุภาส์กรณ์ ภัสประสพกรณ์ 5,000

13.ณัฐสินี ปานมีทรัพย์ 3,000

14.นายเสนีย์ สราญชาติ และนางบัญชรรัตน์ ปานปรีชา ร่วมทำบุญ รวม 1,500 บาท

15.อ.ธรรมชาติ ไสยกิจ 1000

16.คุณศุภรัศมิ์ โรจนัดพงษ์ 1000

17.คุณพงศ์พัศโชค ธนะวงศ์ดี 500

18.คุณนภัค สดุดีปิยะดล 1000

19.อ.โกวิท ลิยะมาพรสกุล 10,000

20.คุณยุพิน ภัสรางค์กูร 2000

21 คุณสมพร คล้ายรัศมิ 2000

22.คุณณัทธร์ วิสุทธิยาพันธุ์ 1000

23.คุณศุภโชค เจริญวิวัฒนพงษ์ 1000

24.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000

กลุ่มวิชาโหงวเฮ้ง
25.กองกาญจน์ ธนานัยพฤกษ์ 1,000
26.คุณวีรศักดิ์ เมารี 500
27.คุณณัฐวุฒิ ผดุงถิ่น 1,000
28.คุณสุธี เหลืองอร่าม. 1,000
รวม 3,500บาท

29.คุณอนันต์ สุริย์วงศ์ คุณฐานียา อยู่ใย 1,000 บ

30.คุณอภิชญา แจ่มกระจ่าง 2,000 บ

31. ศุภโชค เจริญวิวัฒนพงษ์ นำล็อกเก็ตพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้สมาชิกของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ เช่าบูชา เพื่อนำเงินมาสมทบงานไหว้ครูสมาคมฯ
มีผู้เช่าบูชา ครบทั้ง 5 องค์แล้ว รวมจำนวนเงิน 5,490 บาท

32.อ.อุดม ยุวภูษิตานนท์ 1,000

33.อ ชญานี ภควารักษ์ 1,000

34. อ.อาคม ชูจันทร์ 1200 บาท

35.อ.บรรลือศักดิ์ ทิพย์ชุน 1000 บาท

36. คุณศิตา เจริญสกุล 1000 บาท

37. คุณภัทรภร มีแสงเพชร 500 บาท

38. คุณพิมพ์นพิน สินธุ์จิรา 500 บาท

39. คุณสิริรัตน์ รักษาแก้ว 500

40. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000 บาท

41. อ.ทรงพล ตันศรีตรัง 10,000 บาท

42. อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ 5,000 บาท

43. อ.ชลันทรี จันทร์คล้าย 2,000 บาท

44. คุณอภิวัฒน์ ศรีวัฒนาพรกุล 1000

45.คุณชุติมณฑน์ ทองรอด 1000 บาท

46.คุณกาญจนา ทังสมบัติ 100

47.คุณพัชราภรณ์ ชัยเสริมวงศ์ 100

48. อ.กันตินันท์ สุขผล น้องเบ ยิปซี่คลายใจ 1,500 บาท

49.คุณศิริ สุริยะรังษี 500 บาท

50.คุณโกศล เจือจันทร์พิพัฒน์ 1,000 บาท

51.คุณศุภากร โสตถิวัฒน์ 300 บาท

52.คุณณํฐสินี ปานมีทรัพย์ 3,000

53. คุณปัถยา นวพันธุ์พิพัฒน์ 500

54. คุณภูมิศรัทธา อยู่สมบูรณ์ 1,000

55. คุณกัญญ์ณณัฎฐ์ วิเศษนคร 1,000

56. คุณศิริวิไลย์ คัมภิรานนท์ 500

57. คุณเปมิกา กลับเกลือน 500

58 อ.เหมวรรณ ทองคง 1,000

59. คุณวรรณกร ศิขรินทร์ 1,000

60. คุณณพภรณ์พรหม กิตติ์เดชคณาพงษ์ 1000

61. คุณบารมี บวรอิทธิกร 500 บาท

62. อ ศุภรัศมิ์ ผ่องสุภา 1500 บ

63. คุณเสนีย์ คุณบัญชรรัตน์ 1500

64.คุณณัฏฐิรา ขาวละมัย 500

65.คุณวนิดา ยิ่งวรพันธ์ 500

66. คุณเบญจา ศรีนาค 200

67.คุณธันชิตา สุขชม 2,000

68.คุณขจรศักดิ์ ยุกตะทัต 1000

69.คุณธัญพร เหล่าเสนา 500

70.อ ศักดิ์ศิษฏ์ สถิตธนสาร 2000

71. คณะบัณฑิตจากสมาคมโหรฯขอร่วมบุญในงานไหว้ครู

1.อ.รุ่งฟ้า1000
2.พี่ดวงเดือน1000.
3.พี่ปุ๊500.
4.ตรีเทพ500
5.พี่ตุ๊ก500
6.อ.ศรี495
7.ทันน์199
8.แอ๋ม1000
9.คูนีย์1000
10.หมีพลู500
11.อ.โชค300
12.อ.โค๊ก200
13.คุณสุชัญญา500รุ่น10
14.คุณทรรศิดา ละมัยกุล500รุ่น10
15.เต้100
16.ณัฏฐ์หทัย 200 รุ่น10
17.ต่าย100
18.ราชิต511
19. อ.ต่อลาภ 500
20.น.ส.ปุณยนุช 500
21.น.สโยษิตา ร่วมถวายหม้อกลัศ8ปางและพระพักต์มหาเทวี
ยอดเงินรวม 9,110.
อนุโมทนาบุญกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะ
อัพเดท ล่าสุดค่ะ

72.คุณวรรธนันท์ รัตนเจริญวัฒน์ 500 บาท

73. คุณชิษณุชา สุขเจริญ 1000

74. คุณอรฑดา 1000

75. คุณจารวี พิมพ์สมฤดี 1000

76. อ.ศินาส พุ่มขจร 1,000

77. ณัฐธยาน์ ธนภาคย์พีระกุล 500

78. อ.ศรายุทธ โพธิ์แมนกุล 1,000

79. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2000 บาท

80. อ.อานันต์วาม มนต์ฤทธิรุตม์ นำพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก มาให้เช่าบูชาเพื่อนำรายได้ร่วมสมทบงานไหว้ครู จำนวน 6 องค์ ราคา 999 บาท ปัจจุบันมีผู้เช่าบูชาแล้ว 3 องค์ 2997 บาท

81. คุณธนภร ธนบารมีธรรม 500 บ

82.คุณสุรัชณี จันทร์กิมฮะ 1000 บ

83. อ.แพรวพรรณ เสกสุวงศ์ 1000 บ.

84. คุณฐิตานันท์ ลิมปะพันธ์ 3000 บ.

85. อ.เฉลิมศักดิ์ ช่อโพธิ์ทอง 1000

86. อ.ชัญญาพัชร์ กองชัย 1000 บ

87. คุณพีรญา ลมพัทยา 200 บ

88. คุณณรงค์ ดอนกระสินธุ์ 1000 บ

89. คุณเตชินท์ ทิวสมบุญ 500

90. คุณธนกร กิตติชัยชนะ 399 บ

91. คุณภามวิวัฒน์ วิวัฒน์มหาชัย 546 บ

92. คุณสุวัฒน์ชัย พยัคฆากรณ์ 1000

93. คุณวังวลัย สังข์กุลรัชต์ 1000 บ.

94. คุณอริษา วันทา 1000 บาท

95. คุณสิรีรัศมิ์ ร่ำเรียนกิจภา 1000 บ

96. อ.คมสันต์ บุญดี 2000 บ

97. อ.ณิชารัศมิ์ สิริแสงสว่าง 2000 บาท

98. อ.ชม แซ่เจียม 1,000

99. อ.เกวลี ณ นคร 1000 บ

100. อ.กัลยาณี พ่วงพุ่ม 1000 บาท

รายชื่อผู้ร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพ อาหาร เครื่องดื่่ม

1. นักเรียนไพ่ออราเคิลรุ่น 10 คุณ นัฎฐ์สวัน คุณพรรณวดี คุณอิสรีย์ คุณณัฐริกา เชียงของ คุณนันทพร เป็นเจ้าภาพน้ำกระเจี๊ยบ มะตูม ลำใย 200 ขวด

2. คุณจิดาภา พงศ์ทานุทัต ทอดมันกุ้ง-ปลากราย 300 ชิ้น

3. คุณคัทลิญา ทิราภัฐษิ์ ชิฟฟอนใบเตยมาพร้าวอ่อน 150 ชิ้น

4. อ.วีณา แสนอิสระ ขนมกูลิโก๊ะ 300 กล่อง

5. คุณเทวี แดงแจ้ ผัดกระเพา 1 ถาด ผัดผักรวม 1 ถาด ข้าวสวย 1 หม้อ

6. อ.สุชาย จิรายุนนท์ คุณไอษยา เลิศบรรลือชัย
คุณศวิตา เดี่ยวพานิช เป็นเจ้าภาพข้าวขาหมู 200 จาน

7.คุณธีรพงศ์. สุภะวัฒน์ชัยกุล
คุณวรรโณ เพชรบรรจบ ร่วมเป็นเจ้าภาพขนมเปียกปูนกะทิสด 300 ชิ้น

8. คุณขวัญปภร เสนาพิทักษ์ ขนมจีน 25 กิโล

9. คุณวรรณวิภา เลิศพัชรีกุล สมทบค่าน้ำดื่ม 2000

10. คุณสุรชา พงศ์คณาวุฒิ บ.เซ็ทร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านเล็กเส้นผม สมทบน้ำยากะทิ
ไอศครีมกะทิสด 1 ถัง และน้ำดื่ม

11. คุณไพศาล คุณบุญญิสา บ่างสมบูรณ์ ร้านหญิงอร เบอเกอรี่ สมทบขนมเบอเกอรี่ 300 ชิ้น

12. คุณพนิดา ออตโตสัน สมทบคุ๊กกี้ 100 ชิ้น

สำหรับท่านที่ประสงค์สมทบเงินร่วมทำบุญ หรือ ร่วมเป็น่เจ้าภาพ อาหาร น้ำดื่ม ขนม ของว่าง ติดต่อแจ้งความจำนงค์ได้ที่

ท่านนายกสมาคม อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ ได้ที่
081 450 5299 หรือ อ.นุต ชลันทรี 089 150 9909 ค่ะ

บัญชีสมาคมโหรฯ ธ.กสิกรไทย บางลำพู ออมทรัพย์ 008-2-97734-1

ขอบคุณค่ะ