รายชื่อกรรมการบริหาร ปี 2566-2568

ตามข้อบังคับของสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 30 พฤศจิกายนพ.ศ 2549 ข้อ 15.1

ให้นายกสมาคม เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น บัดนี้ข้าพเจ้า นายศิวนาถ ฤชุพันธ์ุ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการบริหารประจำปี 2566 ถึง 2568

ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคม/กรรมการฝ่ายวิชาการ และกรรมการกิจกรรม จะประกาศแต่งตั้งในคราวถัดไป