ผู้ชนะการประกวดกลอนครบรอบ 70 ปี

ประกาศผลผู้ชนะการประกวด การแต่งกลอน เนื่องในวันครบรอบ ๗๐ ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ พระกรกวี ถาวโร (ดร.กรกวี บุญยัง)

ได้รับรางวัล
1.โล่ประกาศเกียรติคุณ
2.ลงผลงานในนิตยสารพยากรณ์สาร
ฉบับครบรอบ ๗๐ ปี
3.เข็มกลัดครบรอบ ๗๐ ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ70 yr Poem