ปีนักษัตรและดิถีธาตุ

ปีนักษัตรและดิถีธาตุ

Chinese Year Chart-1 Chinese Year Chart-2

หมายเหตุ : ปีปฎิทินจีนต่างจากไทย ให้นับวันตรุษจีนเป็นหลัก

ซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์