ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประกาศสมาคม


เรียนกรรมการ และ สมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทุกท่าน

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลื่อกตั้งนายกสมาคม

ซึ่งเป็นวาระสำคัญ ที่ท่านสมาชิก และคณะกรรมการทุกท่าน จะต้องร่วมเข้าประชุม และลงคะแนนเลือกตั้ง

กำหนดวันเลือกตั้งนายกสมาคมและประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุนวมินทร์ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม กรุงเทพฯ

08:30 น ลงทะเบียน
10:00 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
10:15 น. เริ่มประชุม

จบประชุม 12:30 น. โดยประมาณ

รายละเอียดต่างๆ ตามประกาศสมาคม ที่ ส.ห.ท.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน