ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม และ แก้ไข้/เพิ่มเติม ตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิชาการ และกรรมการกิจกรรม

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขอประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคม และ แก้ไข้/เพิ่มเติม ตำแหน่งกรรมการฝ่ายวิชาการ และกรรมการกิจกรรม ของสมาคม

ดังมีรายนามตามเอกสารแนบนี้

และให้กรรมการทุกท่านเข้ารับใบประกาศแต่งตั้ง

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี

รายละเอียดจะมีจดหมายแจ้งอีกครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

May27,2016-1 May27,2016-2 May27,2016-3 May27,2016-4 May27,2016-5 May27,2016-6 May27,2016-7 May27,2016-8 May27,2016-9 May27,2016-10 May27,2016-11 May27,2016-12 May27,2016-13 May27,2016-14 May27,2016-15 May27,2016-16