ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ประจำปี 2560 – 2561

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประจำปี 2560 – 2561

executive board-1

executive board-2