ประกาศกำหนดงานไหว้ครู และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561 กำหนดเป็น วันที่ 23 ธ.ค. 2561

ประกาศกำหนดงานไหว้คูร และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑

งานไหว้ครู และมอบวุฒิบัตร ประจำปี 2561 กำหนดให้เป็น
วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ถนนกาญจนาภิเษก

เพื่อน้อมสักการะบูชาบูรพคณาจารย์ และแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณครู ให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลสืบไป

พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปี 2561

กำหนดการและรายละเอียดอื่น ๆ สมาคมฯ จะประกาศให้ทราบ และจัดส่งจดหมายเรียนเชิญไปยังท่านสมาชิก เพื่อเข้าร่วมพิธีโดยความพร้อมเพรียง

สอบถาม 081 450 5299 /089 150 9909/02 903 8593

30661D61-8B04-439C-95DD-B16E4F9504B6 B8BB97D1-A915-4B1B-B8C5-56A4D2C2470B 87C1837C-77AF-4861-BD2F-C32D7E2939D3 753C8FFA-82AE-4592-91D7-376591CA2208 92C6CE4E-EF68-460F-AD9A-29E3930012FA E5C2760E-5731-455F-868A-306B61217E0C