ทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 73 ปี สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร 26 มิถุนายน 2563