งานสัมภาษณ์ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานสัมภาษณ์ คืออีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้อง ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

44004919-C041-4837-9152-B6B3A82515A501623CFA-664A-4777-A5C8-08F4DA292581