คำอวยพรจากบุคคลสำคัญหลายท่าน ในวาระครบรอบ 70 ปีสมาคมโหรฯ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ในวาระครบรอบ ๗๐ ปี ของการก่อตั้ง
สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมาคมได้รับคำอวยพรจากบุคคลสำคัญหลายท่าน ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงค่ะ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับสมาชิกทุกท่านทุกคน

5299DBB7-61DD-4E2B-9126-C769FCAF85A6

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อดีตเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร

วิชาความรู้ทุกแขนง เพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของทุกคน ควรใช้วิชาความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ด้วยความฉลาด

3B39436C-909F-4108-9A63-63543C1F5B6C

ท่านอาจารย์ธนกร สินเกษม อดีตนายกสมาคมฯคนที่10
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ คือสถาบันที่เก่าที่สุด สืบทอดมาจากพระราชวัง(พระยาโหราธิบดี) จากนั้นเป็นกรมโหรหลวง จนมาถึงสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีนายกสมาคมโหร สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ในวาระครบรอบการต่อตั้ง ๗๐ ปี ขออวยพรให้คณะกรรมการบริหารทุกท่าน กรรมการฝ่ายต่างๆ และนักพยากรณ์ทุกๆ ท่าน ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน ทำให้สมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และตลอดกาลนาน

1176EBA1-D658-4EF8-9901-6D4904E505B1

ดร.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ และประธานมูลนิธิฯ

ในนามของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ และมูลนิธิพระอุดมศีลคุณ (เสริม สุวฑฒโน)

ขออำนวยพรให้สมาคมโหรแห่งประเทศไทย จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

FC6A38FC-D597-488D-9D95-C4C9AAF50DFB

ท่านอาจารย์เจษฎา คำไหล ประธานที่ปรึกษาชมรม อาศรมเจษฎาจารย์

ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ พระธัมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระเทวานุภาพ พระพรหมมานุภาพ ช่วยเป็นพลังให้คุณศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นำพาสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป สิ้นกาลนานเทอญ

CA192752-0505-478D-9693-0A7930B41E57

ท่านอาจารย์อารี สวัสดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

การดำรงความมุ่งหมาย คือภาระกิจหลัก ที่บูรพาโหราจารย์ฝากมาถึง ๗๐ ปีแล้ว ขอให้ดำรง ความมุ่งหมาย ด้วยวิวัฒน์ พัฒนา ที่มั่นคง ยั่งยืน สืบไป