คณะที่ปรึกษาของสมาคม ประจำปี 2560 – 2561 สมาคมโหรฯ

สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยท่านอาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม ประกาศแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของสมาคม ประจำปี 2560 – 2561 เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสมาคมสืบต่อไป
ดังรายชื่อต่อไปนี้

แอดมินขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

หมายเหตุ ขอแก้ไข ลำดับที่ 27 เป็นนางสาวชญานี ภควารักษ์

สำหรับรายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการกิจกรรมจะประกาศให้ทราบภายหลัง

9529A4B5-CADF-4840-993F-FA8AF9AE010DC7333B8D-7277-4F5E-87AC-8B122C9FC561