ประกาศเรียนสมาชิกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินุูปถัมภ์เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565โดยปกติสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเดือนมีนาคมของทุกปี แต่ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นเหตุให้ทางสมาคม ขอประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามนโยบายของภาครัฐ งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่าง ๆ หากกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จะจัดขึ้นเมื่อใด สมาคมจะประกาศแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ

https://web.facebook.com/1456679704623462/posts/2946369305654487/?_rdc=1&_rdr