อาจารย์ ธนัตถ์ จงจิตงาม ผู้สอน

ค่าตำรา 500  บาท

ค่าอุปกรณ์ แว่นขยาย 250 บาท

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     ประวัติความเป็นมาของวิชาลายมือ
 2.     รูปทรงมือ นิ้วมือ เล็บมือ
 3.     เนินบนฝ่ามือ
 4.     เส้นต่างๆในมือ
 5.     เส้นที่น่าสนใจ
 6.     เครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือ
 7.     ลักษณะของเส้น
 8.     การพยากรณ์เส้นจร – เหตุการณ์ปัจจุบัน
 9.     สีของมือ
 10.     เรือนชะตาในฝ่ามือ
 11.     การวัดอายุ
 12.     การพยากรณ์เรื่องต่างๆ
 13.     ตัวอย่างเส้นลายมือที่เคยพบ