วิชา ลายมือ   

อาจารย์ พิมพ์นิภา ธนพิธานันท์ ผู้สอน

ค่าตำรา

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     ลักษณะของมือ
 2.           องค์ประกอบโครงสร้างของมือ
 3.         ลักษณะนิ้วมือ 6 ประเภท
 4.         ลักษณะมือ 7 ประเภท
 5.         เนินต่าง ๆ บนฝ่ามือ
 6.         ลักษณะของเนิน พื้นที่ของเนิน
 7.           ความหมายของเนินต่าง ๆ
 8.         ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ต่าง ๆ
 9.         เส้นหลัก บนฝ่ามือ
 10.         เส้นรอง และเส้นอิทธิพล
 11.         เครื่องหมานต่าง ๆ บนฝ่ามือ
 12.         การวัดจุดอายุจร บนฝ่ามือ