วิชา มหัศจรรย์แห่งตัวเลข

อาจารย์ พิมพ์สุภางค์  จิโรภาสวรกุล ผู้สอน

ค่าตำรา 500 บาท

หัวข้อเรื่องที่พูด

 1.     ความหมายของตัวเลข
 2.     อุปนิสัย พลังแห่งธาตุ ของดาวทั้ง 9
 3.     อิทธิพลของตัวเลขที่บอกถึงอุปนิสัย อาชีพ และสุขภาพ
 4.     ความลับแห่งตัวเลข และคาแรคเตอร์
 5.     อ่านความหมาย การผสมคำ  ของเลขคู่ที่ดี และ เลขคู่ที่เสีย
 6.     อ่านตำแหน่ง 7 ตัว
 7.     อ่านตำแหน่ง แบบกระทบดาว
 8.     การอ่าน และการวางเบอร์เลขมงคล และความหมาย      

 •  
 •  
 •  
 •  
 •