อาจารย์ ศิวนาถ    ฤชุพันธุ์

ปณิธานนายก

การได้รับความไว้วางใจจากทุกคะแนนเสียง จนได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ คนที่ 11 นี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ผมจะขอทุ่มเทเเรงกายแรงใจ ในการพัฒนาสมาคมโหรฯ ให้เจริญย่ิงๆขึ้นไปเหมือนในอดีตที่นายกสมาคมโหรฯทุกท่านได้ ปฏิบัติสืบต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน และจะมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ในด้านต่างๆเพื่อรองรับยุคอาเซียนที่จะมาถึงนี้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยต่อไป

ประวัตินายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ คนปัจจุบัน

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ อายุ 52 ปี ประวัติโดยสังเขป อาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ เดิมชื่อ นฤพนธ์ เกิดที่ ต.บางจักร อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นบุตรของนายทวีชัย ฤชุพันธุ์ และนางสุภาพร ฤชุพันธุ์ มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดา 3 คน คือ

 1. อาจารย์ ศิวนาถ ฤชุพันธ์ุ
 2. นายนฤชา ฤชุพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 1. น.ส. อริสา ฤชุพันธุ์

ทำงานที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สมรสกับนางณิชารีย์ (บุญเกิด) ฤชุพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยและควบคุมตัวแทนบริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.สรนันทน์ ฤชุพันธุ์ ประวัติการทำงานในอดีต การไฟฟ้านครหลวงการศึกษาโหราศาสตร์ ศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

งานด้านโหราศาสตร์ปัจจุบัน

 1. อาจารย์ผู้สอนของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3 วิชา
  • วิชาโหราศาสตร์ไทย
  • วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข
  • วิชาไพ่ยิปซี
  • วิชาโหราศาสตร์ไทย
  • วิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข
  • วิชาไพ่ยิปซี
 2. ที่ปรึกษาบริษัท วาล์วน้ำไทย
 3. ผู้คิดค้นวิชา วัฎดารา ศาสตร์แห่งการปรับแต่งที่อยู่อาศัยชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมชะตาชีวิต โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นตัวกำหนด
 4. พิธีกรกำเนินรายการ วัฎดารา (การปรับแต่งที่อยู่อาศัยชัยภูมิ) ให้กับบริษัท ป๊าสั่งย่าสอน
 5. รับให้คำปรึกษาและปรับแต่งที่อยู่อาศัยชัยภูมิ และธุรกิจห้างร้านต่างๆ ด้วยวิชาวัฎดารา
 6. ทำนายดวงชะตาเมืองให้กับ น.ส.พ.โพสต์ทูเดย์ พ.ศ 2556
 7. รับพยากรณ์ดวงชะตา

เกียรติประวัติ

 • โล่รางวัลบุคคลตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดีให้กับสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ปี พ.ศ. 2533
  • โล่เกียรติคุณ International Hindu Samaj Bangkok Thailand 2006
  • โล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการระดมทุนเพื่อมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
 • จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ 2550
 • วุฒิบัตรโครงการอบรมเพื่อยกระดับโหราศาสตร์ไทยสู่อาเซียน พ.ศ.2555
 • ประกาศเกียรติคุณของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในอุปถ้มภ์สมเด็จพระพุฒาจารย์

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชาในการเป็นพุทธมามกะ ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2556

 • ประกาศเกียรติคุณฑูตสันติสุขเพื่อพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวรสังวร

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พ.ศ 2556

 • โล่บุคคลทรงคุณค่าจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานไหว้ครู

รับวุฒิบัตร วันอาทิตย์ ที่ 21 ธ.ค. 2557

ตำแหน่งงานโหราศาสตร์ที่ผ่านมา

 • กรรมการฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2544
 • กรรมการบริหาร พ.ศ 2544
 • อุปนายก พ.ศ.2545 – 2549
 • อุปนายกและเลขาธิการ พ.ศ. 2550 – 2557

งานทางด้านโหราศาสตร์ที่ผ่านมา

 • อาจารย์สอนวิชาลายเซ็น ของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • อาจารย์สอนโรงเรียนโลกโหราศาสตร์ Horo World สอนวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข
 • นักพยากรณ์ที่ได้รับการรับรองจากนิตยสาร “ดวงเศรษฐี”
 • คอลัมนิสต์นิตยสาร พยากรณ์สารและพิมานเมฆ
 • ผู้บรรยายพิเศษทางวิทยุ รายการเดินตามดาว FM. 97.5
 • วิทยากรรับเชิญวิเคราะห์ดวงเมืองรายการปรัชญาพยากรณ์ ทาง AS.TV.
 • พยากรณ์การกุศลช่วยเด็กพิการทางสมองที่บ้าน คุณ อานันท์ ปันยารชุน
 • พยากรณ์การกุศลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรรับเชิญร่วมบรรยาย “ ดังได้รวยได้ด้วยลายเซ็น “ ให้กับ บริษัท อีอีซี เอ็นจีเนียริง เน็ทเวิร์ค จำกัด
 • ผู้จัดและวิทยากร ทัวร์ทำบุญหนุนชาตา รับเทวดารักษาอายุ อาบน้ำทิพย์รับโชค ของ Horo World
 • ผู้จัดและวิทยากร ทัวร์ทำบุญหนุนชาตา ดับดาวกาลี อาบน้ำทิพย์รับโชค ของ Horo World
 • ผู้จัดและวิทยากร ทัวร์ทำบุญหนุนรัก ตอนศุกรดาราหนุนชาตาสานรัก ของ Horo World
 • พยากรณ์รายวันทาง SMS ให้กับ บริษัท Asia Television & Media CO.,LTD.
 • จัดทำคลิป V.D.O. คำพยากณ์ในระบบโทรศัพท์มือถือ ของ AIS
 • นักพยากรณ์รับเชิญรายการบ่วงจิต ช่อง 8 อาร์เอส

เบอร์โทรติดต่อ 081-450-5299