วิชา ตุ๊กตาไขนาม  รหัสดาวหนุนดวง

อาจารย์ พิมพ์สุภางค์  จิโรภาสวรกุล ผู้สอน

ค่าตำรา 500 บาท

หัวข้อเรื่องที่จะสอน

 1.     ความหมายของเลขศาสตร์ ชื่อ – นามสกุล
 2.     ส่วนประกอบของตุ๊กตาไขนาม
 3.     ความหมายของ ตำแหน่งตุ๊กตาไขนาม
 4.     ความหมายของ มหาภูติ=มอญ
 5.     มหาทักษา
 6.     ความหมายของมหาทักษา
 7.     พยากรณ์ดวงมอญ แบบรายเดือน รายปี
 8.     การพยากรณ์ดวงชะตาจาก ชื่อ
 9.     การคิดคำนำหน้าชื่อ
 10.     การเลือกตำแหน่งการวางชื่อ
 11.     การทำบุญเสวยอายุ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •